• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงงานหนักสุดในโลก

“การเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น ต้องเป็นตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาหยุดได้” ตลอดระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ นับตั้งแต่ทรงขึ้นครองแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อต่อสู้กับความยากจน และสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชดำริและโครงการพัฒนาไว้มากกว่า 4,350 โครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี กินดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี นับเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

คนไทยโชคดีสุด ที่มีในหลวง

ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก ใช้ชีวิตสมถะและใกล้ชิดราษฎร กลายเป็นภาพที่คุ้นชินตาของปวงชนชาวไทยมาช้านาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “พ่อหลวงของปวงประชาราษฎร์” ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระสติปัญญา และตรากตรำพระวรกายอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนา และช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นนี้ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,350 โครงการ ล้วนแต่เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง

พระบิดา แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“...อาจมีบางคน ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้ว่าเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้ไม่อย่างนั้นเม็ดฝนตกลงมาแล้ว จะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบนจะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม นี่นะเรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ...”

Logo